Je doel bereiken in 6 stappen

Er zijn talloze boeken en artikelen geschreven over hoe je het beste je doel kunt bereiken. Vele wegen die naar Rome leiden. Wat voor de een goed werkt, is voor de ander absoluut niet van toepassing. Wat ik zelf altijd het belangrijkste vind, is om te bepalen wat mijn doel eigenlijk is. Wat vind ik belangrijk en wat wil ik graag in de komende tijd bereiken of veranderen? Dat is namelijk iets wat ook nog wel eens aan verandering onderhevig kan zijn.

Daarom werk ik ook veel met lijstjes. Werken is misschien niet het goede woord, maar ik schrijf gewoon veel op. Als ik iets bedenk en ik heb mijn niet agenda bij me, dan zet ik het in mijn telefoon. Dan kan ik het later op mijn lijstje zetten. Dat werkt voor mij het beste. Als ik iets heb opgeschreven, dan is het uit mijn hoofd en dat brengt mij rust.

Voor wat betreft een aantal zaken zet ik een doel neer, bijvoorbeeld voor een half jaar. Die grotere doelen werk ik weer uit naar kleinere doelen. Je kunt dit in een speciaal daarvoor gemaakt boekje doen, waar je er tegenwoordig heel veel van hebt, of zoals ik, meestal in mijn agenda. Wat volgens mij nog het meest essentieel is om je doel te bereiken, is dat je er volledig achter staat. Je moet het echt willen. Eigenlijk moet je er een beetje opgewonden van worden.

Zo wil ik bijvoorbeeld heel graag 75 kilo kunnen deadliften. Dat gaat niet zomaar en daarvoor heb ik wel een plan nodig. Ik zal beter op mijn voeding moeten letten en in het algemeen fitter moeten worden. Daarvoor zal ik een aantal keer in de week naar de sportschool moeten gaan en moeten zorgen dat ik genoeg slaap. Op de sportschool zal ik ook een bepaalde combinatie van oefeningen moeten doen en uit moeten stippelen hoeveel ik iedere week aan gewicht erbij moet doen om aan die 75 kilo te komen.

Dit zijn de punten die mij helpen mijn doelen te bereiken:

  • Opschrijven. Het is belangrijk dat je helder en nauwkeurig opschrijft, wat je wilt bereiken en wanneer. Zet een einddatum neer. Dan noteer je welke tussenstappen ervoor nodig zijn om dit doel te bereiken. Bedenk dat je doel ook realistisch moet zijn. Het is goed om groot te dromen, maar die dromen moeten natuurlijk wel bereikbaar zijn
  • Visualiseren. Ik probeer me voor te stellen hoe het is, als ik mijn doel heb bereikt. Dat werkt motiverend. (Het lijkt me geweldig om zo’n gewicht van de grond te kunnen tillen en dat een stuk of 10 keer)
  • Plan. Het is zoals ik al zei, belangrijk om je doel in kleine stukjes te hakken die overzichtelijk en behapbaar zijn. Houd rekening met andere zaken in je agenda, zoals bijvoorbeeld vakantie. Maak ook een realistische planning die niet te strak is, zodat je weer stress ervaart, want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
  • Vertrouw op jezelf en geloof in je doel. Het doel dat ik me stel probeer ik wel zo realistisch mogelijk te houden. Niet dat ik niet buiten mijn comfort zone ga, juist wel, maar ik ben ook wie ik ben. Als ik een doel gesteld heb, dan geloof ik daar ook in voor de volle honderd procent. (Ik weet dat als ik me inzet, die 75 kilo haalbaar zijn)
  •  Inzet. Als ik zeker ben van mijn doel, dan committeer ik me er ook aan en focus ik me er helemaal op. Niets is zo frustrerend en ondermijnend voor jezelf als halverwege afhaken, omdat je je niet helemaal ingezet hebt.
  • Geniet van het resultaat. Het is heel makkelijk om als je je doel bereikt hebt meteen naar het volgende toe te gaan. Dat deed ik vroeger dan ook, maar tegenwoordig probeer ik ook te genieten van dat wat ik bereikt heb, hoe klein of groot het ook is. (Wouw, ik kan me nu al voorstellen hoe blij ik zal zijn als ik dat gehaald heb!)

Als je je hieraan houdt, heb je de beste kans je doel te bereiken. Niet dat het altijd makkelijk is. Soms gaat het niet zoals je voorzien had en zal je je doel moeten bijstellen. Maar als je uiteindelijk succes hebt geboekt, geeft dat zoveel voldoening en zelfvertrouwen, dat je een nieuw doel niet uit de weg zult gaan. Ik ga op naar de 75 kilo!

English:

Numerous books and articles have been written about how best to reach your goal. Many roads that lead to Rome. What works for one person is absolutely inapplicable to the other. What I always find the most important is to determine what my goal really is. What is important to me and what do I want to achieve or change in the coming period? That is something that can also be subject to change.
That is why I work a lot with lists. Working may not be the right word, but I just write down a lot. If I think of something and I do not have my agenda with me, I put it on my phone. Then I can put it on my list later. That works best for me. If I have written something down, it is out of my mind and that brings me peace.

With regard to a number of issues, I set a target, for example for half a year. I work those bigger goals back to smaller goals. You can do this in a specially made booklet, where you have a lot of them nowadays, or like me, usually in my agenda. What I think is still the most essential to achieve your goal is that you fully support it. You really have to want it. Actually, you have to be a little excited about it.
For example, I would very much like to be able to deadweight 75 kilos. That is not easy and I need a plan for that. I will have to pay more attention to my diet and generally have to become fitter. For that, I will have to go to the gym several times a week and have to make sure that I am getting enough sleep. At the gym, I will also have to do a certain combination of exercises and have to figure out how much weight I have to add every week to get that 75 kilos.

These are the points that help me achieve my goals:

Write down. It is important that you write down clearly and accurately what you want to achieve and when. Set an end date. Then you note which intermediate steps are necessary to achieve this goal. Remember that your goal must also be realistic. It is good to dream big, but those dreams must, of course, be accessible.

Visualize. I try to imagine what it is like when I have reached my goal. That is motivating. (I think it would be great to be able to lift such a weight off the ground and that a bit 10 times)

Plan. As I said, it is important to cut your goal into small pieces that are clear and manageable. Keep in mind other things in your agenda, such as vacation. Also make realistic planning that is not too tight, so that you experience stress again because that can not be the intention, of course.

Trust yourself and believe in your goal. I try to keep the goal I set myself as realistic as possible. Not that I do not go outside my comfort zone, but I am also who I am. If I have set a goal, then I also believe in the full hundred percent. (I know that if I work, those 75 kilos are feasible)

Effort. If I am certain of my goal, then I commit myself to it and I focus entirely on it. Nothing is more frustrating and debilitating for yourself than dropping out halfway because you have not used yourself completely.

Enjoy the result. It is very easy to go straight to the next when you reach your goal. I did that before, but nowadays I also try to enjoy what I have achieved, no matter how small or big it is. (Wow, I can already imagine how happy I will be if I have made it!)

If you stick to this, you have the best chance of reaching your goal. Not that it is always easy. Sometimes it does not go as you had planned and you will have to adjust your goal. But if you have finally achieved success, it gives so much satisfaction and confidence that you will not shy away from a new goal. I’m going to the 75 kilos!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.