Je mag altijd van gedachten veranderen


Scroll down for English

Ik verbaas me er altijd over dat je regelmatig mensen ziet in je omgeving of daarbuiten die niet uit een patroon lijken te durven stappen, terwijl ze ook niet een bijzonder gelukkige indruk maken. Heel tevreden lijken ze niet te zijn met hun leven maar toch gaan ze gewoon door. Zijn ze zich er niet van bewust? Wat maakt het toch dat er dan toch geen verandering komt waardoor ze meer plezier of voldoening in hun leven krijgen. Ik denk namelijk dat je je leven voor een groot gedeelte zelf kunt vormgeven.

Je mag altijd van  gedachten veranderen. En dan bedoel ik niet alleen van gedachten veranderen over wat je wilt eten, of iets anders basaals, maar van gedachten veranderen met wat je wilt met je leven, met wie je omgaat, en wat je leuk vind.

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar bedenk maar eens hoe vaak je dingen uit gewoonte doet. Dat je in een stramien zit, of gewend bent om iets op een bepaalde manier te doen omdat je het altijd zo doet. Vaak ga je in een stroom mee, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo goed voelt als je er goed over nadenkt.

Dan mag je van gedachten veranderen, en je mag altijd van gedachten veranderen.

Als je dat niet doet namelijk belemmer je jezelf en doe je jezelf tekort. Daarbij is het ook goed om af en toe van gedachten te veranderen en niet vast te roesten. De boel eens goed opschudden omdat je iets heel anders wilt gaan doen of je anders wilt gaan opstellen is alleen maar heel verfrissend.

Vaak blijven mensen jarenlang, of zelfs hun leven lang op een pad lopen dat hun geen voldoening geeft, maar zijn ze zo bang voor verandering dat het veiliger lijkt om dat pad te blijven volgen en niet een ander pad in te slaan. Of ze zijn bang om anderen teleur te stellen of boos te maken met het feit dat blijkt dat ze een andere weg in slaan, of niet de persoon te zijn die de ander denkt dat ie was. Deze mensen blijven dan altijd tegen dezelfde problemen oplopen en komen niet heel veel verder.

Nu is het vaak ook lastig voor je omgeving om te zien dat je verandert en een andere weg in slaat. Of niet meer alles tolereert. Je omgeving zal je dat niet altijd in dank afnemen en in het begin  flink kunnen tegensputteren. Zeker als het niet de eerste keer is dat je dit doet, dan kan je omgeving nog wel eens meewarig hun hoofd schudden of weer de nodige kritiek uiten. De omgeving vindt het vaak het prettigst als alles bij hetzelfde blijft en zij zich niet hoeven aan te passen. Maar je bent het aan jezelf verschuldigd om je eigen weg te gaan, en bedenk dat je aan niemand verantwoording verschuldigd bent.

Dus stel jezelf regelmatig de vraag of dat wat je op dat moment leuk vind, of doet, of met wie je omgaat, nog wel de voldoening geeft als eerder. Zo niet, dan is het tijd voor change. Als je eenmaal iets veranderd hebt zul je trots zijn op je jezelf,  en het bijzondere is, er is een kans dat je omgeving dat ook is.

English:

You can always change your mind

I am always surprised that you regularly see people in your environment or beyond who do not seem to dare to step out of a pattern, while they also do not make a particularly happy impression. They don’t seem to be very satisfied with their lives, but they just keep going. Are they not aware of it? What makes it that there will be no change so that they get more pleasure or satisfaction in their lives. I think that you can shape your life to a large extent yourself.
You can always change your mind. And I don’t just mean changing your mind about what you want to eat, or anything else basic, but changing your mind about what you want with your life, who you interact with, and what you like.
That sounds obvious, but just think how often you do things out of habit. That you are in a pattern or are used to doing something in a certain way because you always do it that way. You often go along with a stream, while it actually doesn’t feel so good if you think about it properly.

Then you can change your mind, and you can always change your mind.
If you do not do that, you don’t treat yourself well. It is also good to occasionally change your mind and not get stuck. Shaking things up because you want to do something completely different or you want to set up something else is just very refreshing.
Often people stay on a path that doesn’t satisfy them for years, or even their entire life, but are so afraid of change that it seems safer to continue on that path and not to take another path. Either they are afraid to disappoint others or make them angry with the fact that it appears that they are taking a different path, or not being the person the other person thinks he was. These people then always run into the same problems and do not get much further.

Now it is often astigmatic for your environment to see that you change and go in a different direction. Or no longer tolerates everything. Your environment will not always thank you for that and be able to sputter a lot in the beginning.
Certainly, if it is not the first time that you have done this, then your surroundings can sometimes shake their heads with pity or again make the necessary criticism. The environment often finds it best if everything stays the same and they don’t have to adapt. But you owe it to yourself to go your own way and remember that you are not accountable to anyone.
So ask yourself regularly whether what you like at the moment, or what you do, or with whom you interact, still gives you the satisfaction as before. If not, it’s time for a change. Once you have changed something you will be proud of yourself, and the special thing is, there is a chance that your environment will be too.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.