Hoe geweldig het is om oma te zijn

Toen een van mijn dochters vertelde dat ze moeder zou worden en ik dus oma was ik compleet verrast en overweldigd. Zoveel blijdschap in een keer was teveel om het droog te houden. Ik vond het geweldig nieuws en heb erg naar de dag van de geboorte uitgekeken. Net als ik zelf is mijn dochter vroeg in de twintig moeder geworden, dus dat maakt mij een jonge oma wat ik ook wel heel leuk vind. Toen mijn kleindochter eenmaal geboren was en ik haar zag smolt ik direct. Alleen al door er te zijn had ze mijn hart al gestolen. Dat je opnieuw zoveel van zo’n kleintje kan houden had ik van te voren niet kunnen vermoeden. Ik hoor dat van iedereen in mijn omgeving die opa of oma is geworden, het is het mooiste wat je kan overkomen, en je moet er heel erg van genieten want ze zijn groot en zelfstandig voor je het weet. Maar gelukkig ben ik nog niet zover. Begin dit jaar is mijn oudste dochter ook moeder geworden van een zoon. Het is echt geweldig om 2 van mijn dochters te zien in de moederrol.

Tegelijkertijd zie je dat er zoveel veranderd is met pakweg 25 jaar geleden. De inzichten zijn op een aantal vlakken erg veranderd, en deze jonge ouders hebben enorm veel informatie tot hun beschikking, veel meer dan mijn generatie die alleen over een “Ouders van nu” en een “dr Spock” beschikte. Wat al een enorme vooruitgang was vergeleken met mijn jeugd waarin het aanleren van discipline de maatstaf was. Al de informatie tegenwoordig maakt het tegelijkertijd ook wel weer lastiger. Het vertrouwen op de mildheid van de natuur kan soms onder druk komen te staan door internet. Ook zijn er tegenwoordig zoveel meer spullen op de markt die soms overvloedig lijken te zijn. Als de jonge wereldburgers een dagje op stap gaan hebben ze spullen bij zich waar je een verhuiswagen voor nodig hebt. Maar ja, deze generatie doet het weer op hun eigen manier, zoals ik het indertijd ook op mijn manier deed. Daarom houd ik zo nu en dan wijselijk mijn mond. Niet omdat ik vind dat zij het niet goed doen, absoluut niet want ik ben heel trots op hoe ze het doen en alle ballen als werkende moeder in de lucht houden, maar meer om niet als een bemoeizuchtige muts over te komen met hoe het vroeger ging.

Ik pas regelmatig op en dan kun je de enorme stappen, die de kleintjes maken in hun ontwikkeling goed zien. Ik vind het heerlijk om op te passen en dan met ze te spelen en te knuffelen. Wat een groot goed is dat. Voor kleintjes zorgen is ook niet iets dat je verleert. Eigenlijk kan ik wel zeggen dat je het gewoon zo weer oppakt alsof er nooit een dag geweest is dat je niet voor kleintjes gezorgd hebt. Dingen waarvan je zou denken dat ik ze allang vergeten was komen weer terug. Eigenlijk is er weinig verschil met vroeger, maar soms denk ik dat ik nu sommige dingen wel anders zou doen. Ik had bijvoorbeeld eigenlijk weinig regelmaat en deed zoals het me uitkwam. Nu zie ik dat wat meer regelmaat ook wel goed is voor kinderen.
Ik had niet gedacht dat het zo een verrijking van mijn leven zou zijn, en dat het mijn dochters dichterbij zou brengen. En we zijn vermoedelijk nog lang niet klaar, aangezien mijn echtgenoot en ik bij elkaar 6 kinderen hebben zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog wel wat kleintjes bijkomen. Ik kijk er in ieder geval naar uit.

English:

How wonderful is it to be a grandmother

When one of my daughters told me that she would be a mother, and therefore I would be a grandmother, I was completely surprised and overwhelmed. So much joy at once was too much to keep it dry. I thought it was great news and I was looking forward to the day of birth. Just like me, my daughter has become a mother in the early twenties, so that makes me a young grandmother, which I also really like. When my granddaughter was born and I saw her, I immediately melted. Just by being there she had already stolen my heart. I could not have imagined that you could love such a little one again. I hear from everyone around me who has become a grandfather or grandmother, it is the best thing that can happen to you, and you have to enjoy it very much because they are large and independent before you know it. But fortunately I am not yet that far. At the beginning of this year my oldest daughter also became a mother of a son. It is really great to see 2 of my daughters in the mother role.

At the same time you see that so much has changed with about 25 years ago. The insights have changed a lot in a number of areas, and these young parents have a lot of information at their disposal, much more than my generation that only had a “Parents of today” and a “Dr. Spock”. What was a huge improvement compared to my childhood in which the teaching of discipline was the standard. All the information nowadays makes it difficult at the same time. Trust in the mildness of nature can sometimes come under pressure from the internet. There are also so many more items on the market today that sometimes seem to be plentiful. When the young citizens of the world go out for a day they have stuff with them where you need a moving van. But yes, this generation does it again in their own way, as I did in my own way at the time. That’s why I keep my mouth wise now and then. Not because I think they are not doing well, absolutely not because I am very proud of how they do it and keep all the balls as working mothers in the air, but more to not come across as a meddlesome hat with how things used to go.

I babysit regularly and then you can see the enormous steps that the little ones make in their development. I love to babysit and then play and cuddle with them. What a great good that is. Taking care of little ones is not something you will forget. Actually, I can say that you just pick it up as if there had never been a day that you did not care for little ones. Things that you would think I had long forgotten will come back. Actually there is little difference with the past, but sometimes I think I would do some things differently now. For example, I actually had little regularity and did as I thought. Now I see that a little more regularity is also good for children.

I did not think it would be such an enrichment of my life, and that it would bring my daughters closer. And we are probably not finished yet, since my husband and I together have 6 children will probably still have some little ones. I’m looking forward to it anyway.

2 thoughts on “Hoe geweldig het is om oma te zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.